چرا چراغ های LED من خیلی روشن هستند؟!

چرا چراغ های LED من خیلی روشن هستند؟!