خیرگی یا Glare چیست؟!

خیرگی یا Glare چیست؟!

خیرگی یا Glare چیست؟!